Dây rút nhựa


  • Dây rút nhựa 6 tấc – 60 cm
  • Dây rút nhựa 5 tấc – 50 cm
  • Dây rút nhựa 4 tấc – 40 cm
  • Dây rút nhựa 3.5 tấc – 35 cm
  • Dây rút nhựa 3 tấc – 30 cm
  • Dây rút nhựa 2.5 tấc – 25 cm
  • Dây rút nhựa 2 tấc – 20 cm
  • Dây rút nhựa 1,5 tấc – 15 cm
  • Dây rút nhựa 1 tấc – 10 cm
  • Dây rút nhựa tháo (mở) dùng nhiều lần
error: Content is protected !!