Ti xỏ


  • Ti xỏ (đạn xỏ) hột – LOOP TIE
  • Ti xỏ (đạn xỏ) đầu tròn – BARREL HEAD
  • Ti xỏ (đạn xỏ) đầu nhọn – CONE HEAD
error: Content is protected !!